Regulamin strony Lutkala.com oraz informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Strony jest Lutkala Sp. z o.o..
 2. Rozpoczęcie korzystania ze strony oznacza równocześnie zapoznanie się i akceptację treści niniejszego Regulaminu.
 3. Usługa polegająca na umożliwieniu prezentacji informacji dotyczących Administratora i świadczonych przez niego usług lub informacji na temat produktów Lutkala oraz udostępnianiu formularza kontaktowego stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą otwarcia i skorzystania ze Strony. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania ze Strony/ Serwisu. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 5. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu użytkownikowi wszelkich funkcjonalności Serwisu, a do prawidłowego korzystania z tej usługi użytkownik powinien dysponować połączeniem z siecią Internet oraz sprzętem komputerowym i oprogramowaniem  przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTMLi akceptującymi pliki „cookies”.
 6. Informacje znajdujące się na Stronie/w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe ujawnione przez użytkownika w formularzu kontaktowym są przetwarzane zgodnie ogólnym rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator strony tj. Lutkala Sp. z o.o. ul. Człuchowska 12 a, 01-100 Warszawa, NIP: 5272971329 KRS: 0000922301 E -mail: info@lutkala.com.pl 512 354 556.
 3. Administrator danych osobowych:
  1. zapewnia przejrzystość przetwarzania danych,
  2. informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem przypadków w których na podstawie odrębnych przepisów nie będzie do tego zobowiązany,
  3. zapewnia poufność,
  4. zapewnia, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,
  5. wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są odpowiednio zabezpieczone,
 4. Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dane teleadresowe miejsca pracy oraz stanowisko Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, oferty lub zamawianej próbki
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:
  1. odpowiedzi na pytania przesłane przez formularz kontaktowy lub promowania naszych produktów i usług. W przypadku gdy nastąpi to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, a prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych oraz udzielona nam zgoda;
  2. kontaktu w związku z zawarciem umowy, przedstawieniem oferty lub przesłaniem zlecenia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  3. realizacji zamówienia próbki lub produktu;
  4. innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzeniem sieci kontaktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu, a w razie zdecydowania się na współpracę z Administratorem na czas trwania tej współpracy. Po tym czasie dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w innych sytuacjach po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.
 7. W zakresie w jakim będzie to niezbędne w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, tj.
  1. podmiotom świadczącym usługi księgowe,
  2. podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Administratora,
  3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza EOG.
 9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany a dane osobowe nie będą profilowane.
 10. Osobom, których dane dotyczą przysługują:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,
  3. prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,
  8. prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.
 11. Aby skorzystać ze wskazanych w pkt. 16 praw, prosimy o kontakt na adres Lutkala Sp. z o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100 Warszawa, Polska. e-mail: info@lutkala.com
pobierz regulamin (pdf)